Palletopslag-Assen.nl

Home  |  Offerte Contact  |  FAQ  |  Voorwaarden

palletopslag

Voorwaarden

Op onze diensten zijn de Algemene Vervoerscondities 1983 (A.V.C.) en De Nederlandse Expeditievoorwaarden 2002 laatste versie van toepassing.

Tariefindexering zal jaarlijks per 1 januari geschieden op basis van het door NEA vastgestelde percentage voor veranderingen in loon- en prijspeil en stijgingen in het kostenniveau voor fijnmazige distributie. Palletopslag-Assen.nl behoudt zich het recht voor van het door NEA vastgestelde percentage af te wijken, wanneer de werkelijke kostenstijgingen het NEA percentage overstijgen.

Het maximale standaard zendingsgewicht voor pakketten is 30 kilogram. De maximale pakketafmeting is 175 cm in de lengte en een maximale omvang van 300cm (2xH + 2xB + 1xL). Tegen een toeslag per pakket, kunnen wij uw pakketten met een hoger gewicht of grotere afmeting eveneens voor u verzenden. Bel voor informatie indien u afwijkende pakketten wilt versturen.

Palletopslag-Assen.nl zal voor het incidenteel verloren gegane of beschadigde pakket vergoeden tegen de kostprijs van het product, vrijgesteld van BTW, tot een maximum van € 500,- per pakket. Wanneer de kostprijs lager is, is de hoogte van de vergoeding gelijk aan de kostprijs van het verloren gegane of beschadigde pakket.

Voor eventuele vervolgschade kan Palletopslag-Assen.nl niet aansprakelijk worden gesteld. Claims accepteren wij tot maximaal 1 maand na toezending van de schademelding. Claims dienen te allen tijde schriftelijk te worden ingediend, onder vermelding van het afgegeven pakketnummer. Claims waarvoor door de klant bij aflevering voor ontvangst zonder bijzondere vermelding is getekend kunnen niet in behandeling worden genomen.

Bij belangrijke afwijkingen in de uitgangspunten is tariefaanpassing noodzakelijk.

Betalingsconditie: facturering geschiedt op tweewekelijkse basis met een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum.
Bij opdrachten waarbij het door ons gestelde krediet wordt overschreden, zal om een bankgarantie, deposito of vooruitbetaling worden verzocht.
Particulieren dienen altijd direct een pakket contant af te rekenen.
Palletopslag-Assen.nl behoudt zich het recht voor om de werkwijze en condities op welk moment dan ook, aan te passen.